Formulari de Treballa amb nosaltres

Política de Privacitat i Protecció de dades i dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Als efectes de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa que les dades de caràcter personal que proporciona emplenant els formularis de registre que hi ha a les pàgines dels dominis www.aiguesdeterrassa.com per a la remissió d’un Currículum Vitae, Mina, Aigües de Terrassa l’informa de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal del que n’és responsable aquesta Societat, amb la finalitat de realitzar la gestió dels recursos humans. La persona que ha remès un Currículum Vitae pot exercir, en qualsevol moment, els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades personals recollides per aquesta Societat dirigint-se a la mateixa, adreçant la seva petició al Departament de Persones i Coneixement de Mina, Aigües de Terrassa, carrer de la Societat, 26 o per correu electrònic a l’adreça [email protected] Per a portar terme aquests Drets, Mina, Aigües de Terrassa podrà demanar la corresponent identificació demanant la complementació dels formularis corresponents.
Mina, Aigües de Terrassa declara que compleix la normativa vigent respecte a la Protecció de Dades, en particular la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Real Decret 994/1999, de 11 de juny, que desenvolupa l’esmentada Llei Orgànica. 
Mina, Aigües de Terrassa posa a disposició el número de telèfon 937362820 i l’adreça de correu electrònic [email protected], per a plantejar qualsevol dubte sobre la present Política de Privacitat i Protecció de dades personals.
AUTORITZACIÓ EXPRESSA DE CESSIÓ DE DADES: El fet de remetre el Currículum Vitae comporta l’autorització expressa per tal que Mina, Aigües de Terrassa pugui cedir les dades personals contingudes en el Currículum Vitae a terceres persones o entitats intervinents i col·laboradores en els processos i proves de selecció de personal, en els termes previstos en la LOPDP. Mina, Aigües de Terrassa declara que en cap cas les dades facilitades mitjançant el lliurament del Currículum Vitae seran cedides a terceres persones o entitats que no tinguin per objecte els processos i proves propis de la selecció de personal.