Innovem per garantir la màxima qualitat de l'aigua


La permanent preocupació d’Aigües de Terrassa per portar aigua sana i de qualitat a les llars, s’assoleix amb els exhaustius controls analítics diaris repartits entre tots els punts de xarxa de distribució, dipòsits, Estació de Tractament d'Aigües Potables (ETAP) i aigua crua de les captacions, complint amb escreix la normativa vigent cada cop més exigent que garanteix la qualitat de l’aigua.

Alhora, existeix el Sistema d'Informació Nacional d'Aigües de Consum (SINAC), desenvolupat pel Ministeri de Sanitat i Consum, que permet al consumidor disposar d'informació a través d'internet sobre l'origen de les aigües de consum (zones d'abastament), el tractament de potabilització i la qualitat de l'aigua de consum a la seva ciutat.http://sinac.msc.es

Durant els darrers deu anys, Aigües de Terrassa ha dut a terme tot un seguit de millores i d'estudis experimentals a l'ETAP, amb l'objectiu de millorar la qualitat de l'aigua subministrada, i a partir dels quals s'han anat introduint diverses millores en els processos que tenen lloc a l'estació de tractament d'aigües potables fins a arribar a l'actual procés de potabilització.

La major part de l'aigua distribuïda per Mina Pública d'Aigües de Terrassa prové de l'estació de tractament d'aigües potables que l'empresa té a la població d'Abrera. En aquesta estació es capta aigua superficial provinent del riu Llobregat i aigua subterrània provinent de pous. Tenint en compte la situació estacional de l'aigua del riu, els processos de tractament han de ser flexibles per tal d'assolir unes determinades característiques finals de qualitat de producte. Aquesta flexibilitat, més els requeriments marcats per la legislació d'aigües de consum i les nostres fites empresarials, fa que centrem esforços per tal de millorar el procés productiu de potabilització, garantint així la màxima qualitat de l'aigua subministrada.Actualment, la primera etapa del procés de tractament consisteix en la preoxidació de l'aigua captada amb un agent oxidant fort, per tal d'eliminar la matèria orgànica, precursora de subproductes de la desinfecció, i oxidar el ferro i el manganès presents. A continuació, s'afegeix carbó actiu en pols per reduir els nivells de matèria orgànica residual, i el coagulant i floculant a fi d'eliminar, en un procés de decantació, la matèria col·loïdal i en suspensió, junt amb els òxids de ferro i manganès. Després té lloc l'etapa de filtració sobre carbó actiu, en el qual es produeix una filtració física junt amb una adsorció química de compostos orgànics responsables de l'olor i el gust. Finalment, un cop l'aigua surt dels filtres, té lloc l'etapa de desinfecció, en la qual s'afegeix clor. La presència de clor al llarg de la xarxa de distribució assegura la qualitat sanitària de l'aigua de consum en el seu recorregut fins a l'aixeta de la persona consumidora. 

Un cop clorada, l'aigua passa a la central elevadora, on s'uneix a una altra fracció d'aigua procedent de pou, prèviament sotmesa a un procés de tractament diferenciat, format per les etapes de preoxidació de matèria orgànica, ferro i manganès, filtració per filtres de sorra i posterior cloració. 

Filtres sorra


Tractament de fangs


Canvis en el procés de tractament de l'aigua: 

 

Any 1997, introducció dels filtres de sorra en el tractament de l'aigua de pous per tal de retenir les impureses i la terbolesa i eliminar-ne el ferro i el manganès, amb la consegüent reducció del color i la terbolesa.

Any 1998, es canvia el coagulant per un de nova generació amb major eficiència i flexibilitat, davant les variacions de l'aigua captada amb menor dosi de reactiu dosificat.

Any 2001, substitució del clor per permanganat de potassi (KMnO4) en l'etapa de preoxidació. Millora de l'olor i sabor de l'aigua i reducció dels subproductes de desinfecció.

Any 2002, estudi de l'efectivitat de l'etapa de preoxidació amb permanganat, avaluació de la influència de diferents tipus d'aigua i tractament de les característiques organolèptiques de l'aigua.

Any 2005, estudi de la viabilitat de l'ús de diferents agents oxidants en l'etapa de preoxidació del tractament de l'aigua i realització de proves pilot per a la dosificació de carbó actiu en pols als decantadors.

Any 2006, dosificació de carbó actiu en pols en el procés de tractament de l'aigua per reduir els nivells de matèria orgànica. Millora de la qualitat organolèptica i reducció de la dosi de clor emprada en la desinfecció.

Actualment s'està estudiant la possibilitat d'aplicar la tecnologia de membranes a la nostra planta de tractament, fet que podria suposar una millora considerable de l'olor i el sabor, i una reducció de la duresa i d'altres sals minerals.

 


IPC Òptic per a l'anàlisi de metalls en l'aigua


Cromatògraf de gasos-massas per a l'anàlisi de compostos orgànics en l'aigua


Decantador de l'Estació de Tractament d'Aigua Potable de Abrera (avui coberts)