< Tornar al llistat

ANUNCI DE NOVA PRÒRROGA DE L'AJUNTAMENT

La nova pròrroga del servei de gestió de l’aigua demostra que el govern municipal actua de forma desconcertant
 
.- Mina, Aigües de Terrassa havia presentat al·legacions als Pressupostos de 2017 en veure que no contemplaven ni una eventual indemnització a l’empresa concessionària ni cap inversió relacionada amb el canvi de gestió del servei. 
.- La companyia també al·legava que segons la Llei d’Estabilitat Pressupostària, l’Ajuntament de Terrassa no podia crear una nova empresa pública, tal com s’havia proposat fer.   
.- L’Ajuntament de Terrassa ha optat per aprovar una nova pròrroga del servei i desestimar les al·legacions, allargant així una situació prou complicada, sobretot per als treballadors de l’empresa. 
 
Mina, Aigües de Terrassa manifesta que, segons ha estat publicat per diferents mitjans de comunicació locals, el govern municipal ha optat per proposar una nova pròrroga davant l’evidència de que la Llei d’Estabilitat Pressupostària no hauria permès a l’Ajuntament de Terrassa constituir una nova societat, ni fer front a cap despesa indemnitzatòria.
En aquest sentit, Mina informa que el passat dia 13 de febrer va presentar tot un conjunt d’al·legacions al Pressupost Municipal de Terrassa de 2017 amb l’objectiu d’aclarir com pensa el Consistori fer front a una possible gestió directa de l’aigua.
Segons la companyia, els principis de la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (2/2012 de 27 d’abril) es concreten en l’obligació de les administracions públiques de donar compliment a les regles d’estabilitat pressupostària, de sostenibilitat financera i de despesa.
 
Tal com recorda Mina, l'Ajuntament de Terrassa va incomplir la Regla de la Despesa en l'exercici 2015, segons reconeix el propi ens en l’informe de liquidació d’aquell exercici, i per aquest motiu va haver d’elaborar un Pla Econòmic-Financer pel bienni 2016-2017, que actualment està vigent, amb les limitacions i condicionants que això comporta.
Entre altres limitacions, el municipi no pot constituir cap nou ens (societat mercantil municipal o entitat pública empresarial), de manera que la gestió directa del servei d'aigua només podria ser assumida per la pròpia Administració Local. Per altra banda, si l’Ajuntament no constituís una nova societat i assumís directament la gestió, toparia amb un altre obstacle, i és que no podria assumir una subrogació dels treballadors de Mina, ja que com a administració pública ha de seguir els procediments d’igualtat, mèrit i capacitat, i a més, la contractació de personal també es troba limitada a la Llei General de Pressupostos de l’Estat.
És per aquests motius que Mina va demanar a les al·legacions presentades que l'Interventor Municipal informés sobre la incompatibilitat dels Pressupostos de 2017 amb els acords del Ple Municipal del passat 1 de desembre.
Davant la sorprenent opció d’una nova pròrroga del servei, Mina creu que el govern municipal demostra, una vegada més, que actua de forma desconcertant i sense tenir realment en compte la situació singular de Terrassa.
En les al·legacions, Mina reclamava que el Pressupost s’adaptés de manera realista als costos reals que comportaria una gestió directa del servei. Ara, amb aquest nou gir dels esdeveniments, Mina lamenta la situació d’inseguretat en els llocs de feina que està patint tota la plantilla per aquest fet, al mateix temps que li sap greu que inversions estratègiques per a Terrassa, com ara per la millora del gust, no poden veure la llum per aquesta situació d’inestabilitat.
Arran el que ha sortit publicat en els mitjans, Mina vol aclarir que el fons de reversió del que suposadament està dotada la companyia, ja no existeix com a tal, sinó que es tracta d’una provisió econòmica acordada amb l’Ajuntament de Terrassa l’any 2011 per cobrir possibles reparacions o inversions derivades de les obligacions del contracte amb l’Ajuntament que resultin com a conseqüència d’algun defecte infraestructural greu no detectat o no esmenat mitjançant el pla d’inversions ordinari; en cap cas es tracta d’una quantitat constituïda per compensar cap indemnització, ni liquidació.
No obstant això, Mina vol ser prudent i manifestar-se sobre aquests aspectes un cop disposi de la resposta oficial de l’Ajuntament a les al·legacions formulades.
Per tot això, Mina torna a demanar al govern que valori de debò tots els condicionants i s’assegui a dialogar, amb l’objectiu comú d’estudiar la millor proposta de servei de qualitat i a un preu just per a Terrassa.