< Tornar al llistat

ADMÉS A TRÀMIT EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU CONTRA L’AJUNTAMENT DE TERRASSA

El passat dilluns dia 5 de desembre, Mina, Aigües de Terrassa va interposar recurs contenciós-administratiu contra els acords de l'Ajuntament de Terrassa de dijous 1 de desembre, pels quals es va declarar l'extinció de la concessió per a l'explotació del servei d'abastament d'aigües, es va aprovar el projecte de reversió de béns i drets a favor de l'Ajuntament i es va imposar a Mina una pròrroga forçosa en la seva condició de prestador del servei amb un nou règim d'obligacions. Així mateix, Mina, Aigües de Terrassa va sol·licitar una mesura cautelar de suspensió d'aquests acords.
 
El mateix dia, el Jutjat del Contenciós-Administratiu de Barcelona va admetre tant el recurs contenciós-administratiu interposat per Mina, com la sol·licitud de suspensió dels acords impugnats. A tal efecte, el Jutjat va donar trasllat urgent mitjançant fax a l'Ajuntament de la suspensió sol·licitada per Mina per a què aquest es pronunciï respecte de la sol·licitud de suspensió.
 
A la vista de l'anterior, aquest divendres dia 9 de desembre, Mina, Aigües de Terrassa s’ha dirigit a l'Ajuntament mitjançant un escrit en el qual li recorda que la interposició del recurs contenciós-administratiu i la sol·licitud de suspensió determina que els acords del passat 1 de desembre no poden executar-se fins que el Jutjat no resolgui sobre el fons de la suspensió, tal i com ha resolt la doctrina del Tribunal Constitucional i es deriva de la normativa de procediment administratiu que ha estat expressament invocada pel propi Jutjat del Contenciós-Administratiu de Barcelona. Per aquest motiu, a l’escrit, Mina ha exhortat a l'Ajuntament a que s'abstingui de realitzar qualsevol actuació que suposi l'execució dels acords impugnats davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu, perquè en cas contrari l'Ajuntament contravindria l'ordenament jurídic i el dret a la tutela judicial efectiva de Mina, Aigües de Terrassa.
 
D’altra banda, el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya citarà en els propers dies a l’Ajuntament, davant la irregular indefinició originada pels acords de l’1 de desembre, a fi que aclareixi com es produirà la subrogació dels treballadors de Mina i com es garantiran els seus drets.        
 
Mina ha comunicat a l’Ajuntament de Terrassa, mitjançant escrits presentats en dates 29 de desembre de 2014, 24 de setembre de 2015, 16 d’octubre de 2015, 8 de febrer de 2016 i 23 de novembre de 2016 la llista de treballadors a subrogar, així com altres informacions en relació als mateixos.